O projekcie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż od dnia 6 maja 2019 roku na terenie miasta Zamość rozpoczynamy realizację projektu pt. „Bajkowy żłobek”. Projektwspółfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa – 9 – Rynek pracy; działanie 9.4 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Celem projektu jest stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym z niepełnosprawnościami, a przez to zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób opiekujących się dzieckiem do lat 3 – tj. osób pozostających bez pracy oraz osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich) z obszaru powiatu zamojskiego i miasta Zamość poprzez zapewnienie miejsc opieki w postaci żłobka zlokalizowanego na terenie miasta Zamość zapewniającego 32 miejsca opieki przez okres średnio 11 miesięcy dla każdego uczestnika projektu.

Zadania, które będą realizowane w projekcie to:

 1. Adaptacja pomieszczeń żłobka i jego otoczenia – stworzenie odpowiednich a jednocześnie przyjaznych warunków lokalowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Adaptacja będzie polegała w szczególności na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb dzieci, wymogów budowlanych, wymogów higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie ze standardami określonymi obowiązującymi przepisami prawa, a także utworzenie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.
 2. Doposażenie pomieszczeń żłobka – doposażenie w sprzęt niezbędny do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. Opieka nad dziećmi – bieżące funkcjonowanie – sprawowanie bieżącej opieki nad łącznie 64 dzieci uczestników projektu w ramach 32 miejsc w żłobku podzielonych na dwie tury. Pierwsza w okresie od lipca 2019 roku do maja 2020 roku, druga od czerwca 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Każde z dzieci uczestników projektu zostanie objęte opieką przez średnio 11 miesięcy w wymiarze do 10 godzin dziennie. Oprócz podstawowej opieki (w tym wyżywienia), planuje się zajęcia z logopedą (wspierające rozwój dziecka) oraz zajęcia rytmiczno-muzyczne.

Kryteria formalne, które łącznie musi spełniać każdy uczestnik projektu to:

 1. zamieszkuje w powiecie m. Zamość lub powiecie zamojskim
 2. – jest osobą pracującą, sprawującą opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego
  l u b
  – jest osobą pozostającą bez pracy, sprawującą opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Kryteria punktowe udziału w projekcie to:

 1. Niepełnosprawność uczestnika projektu (20 pkt);
 2. Niskie kwalifikacje uczestnika projektu [do poziomu ISCED3] (12 pkt);
 3. Samotne rodzicielstwo (10 pkt);
 4. Osoby o niskich dochodach (0 – 10 pkt);
 5. Zamieszkiwanie na terenie wiejskim (4 pkt);
 6. Niski staż zawodowy (0 – 4 pkt);
 7. Wielodzietność (2 pkt za każde dziecko);

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 496 148,00 zł
WARTOŚĆ DOFINASNOWANIA: 1 421 340,60 zł
WKŁAD WŁASNY: 74 807,40 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Regulamin uczestnictwa w projekcie (wersja po zmianach z dnia 4 maja 2020 r.)
pobierz / zobacz


Formularz zgłoszeniowy do projektu
pobierz / zobacz

Lokalizacja

ul. Lubelska 44
Zamość, lubelskie

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 06:00 - 17:00
Sobota: Nieczynne

Kontakt

666 640 910
rekrutacja@bajkowyzlobek.eu

Znajdź nas tutaj

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2019 BajkowyZlobek.eu