Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 8/BŻ/ZO/2019 – dostawa mebli i osłon na grzejniki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz osłon na grzejniki do żłobka na potrzeby Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu „BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Zamówienie jest podzielone na II pakiety:

 1. Meble
 2. Osłony na grzejniki

Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne (jedna lub kilka) części zamówienia [poszczególne pakiety]. Oferowane meble muszą być nowe i objęte min. dwuletnią gwarancją.

Zamówienie należy wykonać w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Wykonawcy winni obliczyć cenę oferty na podstawie ”Kalkulacji ceny oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), z uwzględnieniem całkowitego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). „Kalkulację ceny oferty” należy przedłożyć wraz z ofertą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość, za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem „Oferta na dostawę i montaż mebli i osłon na grzejniki – 8/BŻ/ZO/2019”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (podpisane skany dokumentów):

zamowienia.bajkowyzlobek@gmail.com

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 9 lipca 2019 roku o godz. 12.00

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej załączonych dokumentach


Zapytanie ofertowe
pobierz / zobacz


Załącznik nr 1
– wzór oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 4
– ochrona danych osobowych

pobierz / zobacz


Załącznik nr 2
– kalkulacja ceny oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 5
– wzór umowy

pobierz / zobacz


Załącznik nr 3
– oświadczenie

pobierz / zobacz

Zapytanie ofertowe nr 7/BŻ/ZO/2019 – dostawa wyposażenia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do żłobka na potrzeby Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu „BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Zamówienie jest podzielone na IV pakiety:

I. Sprzęt AGD

II. Sprzęt multimedialny

III. Wyposażenie gastronomiczne

IV. Wyposażenie czystościowe

Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne (jedna lub kilka) części zamówienia [poszczególne pakiety]. Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe i objęte min. dwuletnią gwarancją (dotyczy pakietów I – III).

.

Zamówienie należy wykonać w terminie 10 dni od podpisania umowy.

Wykonawcy winni obliczyć cenę oferty na podstawie ”Kalkulacji ceny oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), z uwzględnieniem całkowitego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). „Kalkulację ceny oferty” należy przedłożyć wraz z ofertą.

Wykonawcy oprócz załączników 1 – 4 wraz z ofertą winni przedłożyć dokument (np. oferta handlowa, zestawienie materiałowe) umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego towaru z zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość, za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem „Oferta na dostawę wyposażenia – 7/BŻ/ZO/2019”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (podpisane skany dokumentów):

zamowienia.bajkowyzlobek@gmail.com

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 5 lipca 2019 roku o godz. 12.00

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej załączonych dokumentach


Zapytanie ofertowe
pobierz / zobacz


Załącznik nr 1
– wzór oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 4
– ochrona danych osobowych

pobierz / zobacz


Załącznik nr 2
– kalkulacja ceny oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 5
– wzór umowy

pobierz / zobacz


Załącznik nr 3
– oświadczenie

pobierz / zobacz

Zapytanie ofertowe nr 6/BŻ/ZO/2019 – dostawa i montaż wykładziny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wykładziny do żłobka na potrzeby Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu „BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z rzutami pomieszczeń (możliwość przesłania pocztą elektroniczną). Zalecana jest także osobista wizja lokalu, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Wykonawcy winni obliczyć cenę oferty na podstawie ”Kalkulacji ceny oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), z uwzględnieniem całkowitego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). „Kalkulację ceny oferty” należy przedłożyć wraz z ofertą.

Wykonawcy oprócz załączników 1 – 4 wraz z ofertą winni przedłożyć dokument (np. oferta handlowa, zestawienie materiałowe) umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego towaru z zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość, za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem „Oferta na dostawę i montaż wykładziny – 6/BŻ/ZO/2019”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (podpisane skany dokumentów):

zamowienia.bajkowyzlobek@gmail.com

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 21 czerwca 2019 roku o godz. 12.00

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej załączonych dokumentach


Zapytanie ofertowe
pobierz / zobacz


Załącznik nr 1
– wzór oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 4
– ochrona danych osobowych

pobierz / zobacz


Załącznik nr 2
– kalkulacja ceny oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 5
– wzór umowy

pobierz / zobacz


Załącznik nr 3
– oświadczenie

pobierz / zobacz

Zapytanie ofertowe nr 5/BŻ/ZO/2019 – dostawa i montaż drzwi wewnętrznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do żłobka na potrzeby Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu „BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty) oraz zestawienie stolarki drzwiowej (załącznik nr 6), przedmiotowe drzwi oznaczone są symbolami DW2, DW3, DW4.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Wykonawcy winni obliczyć cenę oferty na podstawie ”Kalkulacji ceny oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), z uwzględnieniem całkowitego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). „Kalkulację ceny oferty” należy przedłożyć wraz z ofertą.

Wykonawcy oprócz załączników 1 – 4 wraz z ofertą winni przedłożyć dokument (np. oferta handlowa, zestawienie materiałowe) umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego towaru z zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość, za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem „Oferta na dostawę i montaż drzwi wewnętrznych – 5/BŻ/ZO/2019”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (podpisane skany dokumentów):

zamowienia.bajkowyzlobek@gmail.com

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 14 czerwca 2019 roku o godz. 12.00

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej załączonych dokumentach

Zapytanie ofertowe nr 4/BŻ/ZO/2019 – dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do żłobka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do żłobka na potrzeby Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu „BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Zamówienie podzielone jest na dwa pakiety:

 1. Zabawki
 2. Pomoce dydaktyczne

Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne (jedna lub kilka) części zamówienia [poszczególne pakiety].

Oferowane wyposażenie powinno być objęte min. dwuletnią gwarancją, ponadto powinno spełniać normy bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE. W cenie oferty powinien być zawarty koszt dostawy wyposażenia.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość, za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem „Oferta na wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne – 4/BŻ/ZO/2019”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (podpisane skany dokumentów):

zamowienia.bajkowyzlobek@gmail.com

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 31 maja 2019 roku o godz. 15.00

 1. Oferty złożone po terminie składania ofert lub nie spełniające wymagań Zamawiającego nie będą podlegały ocenie i wyborowi według kryteriów wymienionych w pkt. 2
 2. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium oceny, którym jest „Cena – 100%”.
 3. Za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.

Uwaga:

Wykonawcy winni obliczyć cenę oferty na podstawie ”Kalkulacji ceny oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), z uwzględnieniem całkowitego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). „Kalkulację ceny oferty” należy przedłożyć wraz z ofertą.

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej załączonych dokumentach


Zapytanie ofertowe
pobierz / zobacz


Załącznik nr 1
– wzór oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 4
– ochrona danych osobowych

pobierz / zobacz


Załącznik nr 2
– kalkulacja ceny oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 5
– wzór umowy

pobierz / zobacz


Załącznik nr 3
– oświadczenie

pobierz / zobacz

Zapytanie ofertowe nr 3/BŻ/ZO/2019 – dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw żłobka

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw żłobka na potrzeby Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu „BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Zamówienie podzielone jest na trzy pakiety:

 1. Wyposażenie placu zabaw
 2. Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw
 3. Ogrodzenie placu zabaw

Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne (jedna lub kilka) części zamówienia [poszczególne pakiety]

Oferowane wyposażenie placu zabaw powinno być objęte min. dwuletnią gwarancją, ponadto powinno spełniać normy bezpieczeństwa, posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty. W cenie powinien być zawarty koszt dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw. Dodatkowo Zamawiający do zapytania dołącza kopię mapy zasadniczej przedstawiającą sytuację w miejscu planowanego utworzenia placu zabaw (załącznik nr 6), oryginał do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 31 lipca 2019 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość, za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem „Oferta na wyposażenie placu zabaw żłobka – 3/BŻ/ZO/2019”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (podpisane skany dokumentów):

zamowienia.bajkowyzlobek@gmail.com

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 31 maja 2019 roku o godz. 15.00

 1. Oferty złożone po terminie składania ofert lub nie spełniające wymagań Zamawiającego nie będą podlegały ocenie i wyborowi według kryteriów wymienionych w pkt. 2
 2. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium oceny, którym jest „Cena – 100%”.
 3. Za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.

Uwaga:

Wykonawcy winni obliczyć cenę oferty na podstawie ”Kalkulacji ceny oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), z uwzględnieniem całkowitego kosztu realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). „Kalkulację ceny oferty” należy przedłożyć wraz z ofertą.

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej załączonych dokumentach


Zapytanie ofertowe
pobierz / zobacz


Załącznik nr 1
– wzór oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 4
– ochrona danych osobowych

pobierz / zobacz


Załącznik nr 2
– kalkulacja ceny oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 5
– wzór umowy

pobierz / zobacz


Załącznik nr 3
– oświadczenie

pobierz / zobacz


Załącznik nr 6
– kopia mapy

pobierz / zobacz

Zapytanie ofertowe nr 2/BŻ/ZO/2019 – wyposażenie sanitarne

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sanitarnego żłobka na potrzeby Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu „BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

Zamówienie podzielone jest na dwa pakiety:

 1. Urządzenia sanitarne
 2. Wyposażenie dodatkowe toalet

Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne (jedna lub kilka) części zamówienia [poszczególne pakiety].

Zamówienie należy wykonać w terminie do 10 czerwca 2019 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość, za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem „Oferta na wyposażenie sanitarne żłobka – 2/BŻ/ZO/2019”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

zamowienia.bajkowyzlobek@gmail.com

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 29 maja 2019 roku o godz. 15.00

 

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej załączonych dokumentach


Zapytanie ofertowe
pobierz / zobacz


Załącznik nr 1
– wzór oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 2
– kalkulacja ceny oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 4
– ochrona danych osobowych

pobierz / zobacz


Załącznik nr 3
– oświadczenie

pobierz / zobacz


Załącznik nr 5
– wzór umowy

pobierz / zobacz

Zapytanie ofertowe nr 1/BŻ/ZO/2019 – wyposażenie żłobka

Przedmiotem zamówienia zakup wyposażenia żłobka na potrzeby Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu „BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego , określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego (kalkulacja ceny oferty).

UWAGA! Oferowane wyposażenie żłobka powinno być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy tzn. meble powinny być dostosowane do wymagań ergonomii, wyposażenie powinno posiadać atesty lub certyfikaty, zabawki powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE.

Oferowane wyposażenie powinno być objęte min. dwuletnią gwarancją.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość, za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem „Oferta na wyposażenie żłobka – 1/BŻ/ZO/2019”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia.bajkowyzlobek@gmail.com

Termin wpływu ofert upływa dnia 27 maja 2019 roku o godz. 12.00

 

Zamówienie należy wykonać w terminie pomiędzy 17 a 21 czerwca 2019 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w niżej załączonych dokumentach


Zapytanie ofertowe
pobierz / zobacz


Załącznik nr 1
– wzór oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 2
– kalkulacja ceny oferty

pobierz / zobacz


Załącznik nr 4
– ochrona danych osobowych

pobierz / zobacz


Załącznik nr 3
– oświadczenie

pobierz / zobacz


Załącznik nr 5
– wzór umowy

pobierz / zobacz

Lokalizacja

ul. Lubelska 44
Zamość, lubelskie

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 06:00 - 17:00
Sobota: Nieczynne

Kontakt

666 640 910
rekrutacja@bajkowyzlobek.eu

Znajdź nas tutaj

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2019 BajkowyZlobek.eu